دوره آشنایی با استانداردهای چاپ مقاله های بین المللی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ویژگی های دوره: مدرس: قیمت دوره [/vc_column_text][ult_buttons btn_title=”ثبت نام” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fviisma.com%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c%2F|title:%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#1e73be” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”][/vc_column][/vc_row]